Strona Główna arrow Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny
21.12.2013.
Egzamin gimnazjalny to egzamin, który sprawdza poziom opanowania wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku.
 
Od roku 2012 egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
  • humanistycznej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z języka polskiego oraz odrębnie z historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyczno-przyrodniczej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii oraz odrębnie z samej matematyki,
  • językowej – sprawdzana jest wiedza z nowożytnego języka obcego - do wyboru: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń deklaruje na jakim poziomie chce zdawać dany język - podstawowym lub rozszerzonym. Uczniowie, którzy uczą się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej, przystępują obowiązkowo do egzaminu na poziomie rozszerzonym.
 
W nowej formule egzaminu wynik podawany jest w procentach i centylach.
 
Egzamin odbywa się corocznie w kwietniu i jest przeprowadzany w trzeciej klasie gimnazjum. Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które pozwalają na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia do niego. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.
 
Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, sprawdzający nie wiedzą czyje prace oceniają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu. Wystarczy, aby uczeń stawił się na egzaminie, aby egzamin był zaliczony. Jeśli uczeń nie odpowie na żadne pytanie, otrzyma wynik 0 punktów (od 2012 roku, 0% punktów), z którym będzie startował w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.