Strona Główna arrow Historia oświaty
Dzieje oświaty w Huszlewie
06.09.2019.
Pierwsze wzmianki o rozwoju szkolnictwa oraz o upowszechnianiu oświaty wśród szerszych warstw ludności datują się już w początkach XIX wieku. Wtedy to pod zarządem miejscowej parafii powstaje pierwsza szkoła z nauką religii rzymskokatolickiej. Mieściła się ona w organistówce. Już w 1865 roku ze środków społecznych na wiejskim placu wzniesiono pierwszy budynek szkolny. Szkoła była drewniana, kryta słomą. Mieściła się tam jedna sala lekcyjna. W 1887 roku szkołę rozbudowano. Dalsze dzieje oświaty w Huszlewie są ściśle związane z sytuacją polityczną w kraju. Oto w 1887 roku Naczelnik Siedleckiej Dyrekcji Szkół wydał rozporządzenie, na mocy którego polska szkoła rzymskokatolicka została przekształcona w rosyjską, z nauką prawosławnej religii. W miejsce języka polskiego został wprowadzony jako język wykładowy – język rosyjski. Do szkoły uczęszczały dzieci nie tylko z Huszlewa, ale także z Felina, Liwek, Kobylan, Kownat i Żurawlówki. Nauka kończyła się na klasie szóstej. Dopiero w niepodległej Polsce powstały sprzyjające warunki do rozwoju polskiego szkolnictwa powszechnego, które stawiało sobie za cel wychowanie patriotyczne oraz wykształcenie światłego obywatela Rzeczpospolitej. W latach 1926-28 wybudowano nowy, drewniany budynek szkolny, istniejący do dzisiaj. Mieści się tutaj przedszkole.
 
W latach trzydziestych i podczas okupacji nauczycielami w Huszlewie byli Hrycyna i Zieniakówna. Dawni uczniowie wspominają ich jako surowych i wymagających pedagogów, ale także bardzo oddanych swojej pracy. Po drugiej wojnie światowej szkoła rozwijała swoją działalność. Istniejący budynek szkolny okazał się za ciasny, uczono więc w pomieszczeniach opuszczonego dworu.
 
W latach 1954-57 na hektarowej działce została wybudowana nowa, murowana szkoła. Budynek mieścił 7 sal lekcyjnych, małą salę gimnastyczną, pomieszczenia na bibliotekę i pokój nauczycielski. Należy zaznaczyć, że miejscowe społeczeństwo przykładało dużą wagę do edukacji swoich dzieci, ponieważ szkołę pobudowano przy pomocy dużego zaangażowania rodziców i wkładu finansowego, który stanowił ponad 50 procent wartości całej inwestycji. Wówczas dyrektorem szkoły był Józef Sokołowski. Przy szkole podstawowej w latach pięćdziesiątych zorganizowano 2-letnią szkołę przysposobienia rolniczego, która przygotowywała do zawodu rolnika. Do tej szkoły mogła uczęszczać młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej. Możliwością takiej formy kształcenia zainteresowani byli nie tylko uczniowie z Gminy Huszlew, ale także z gmin sąsiednich. Przedmiotów zawodowych uczyli: Teodor Lipecki, Janusz Talacha, Eugeniusz Kokajuk, zaś przedmiotów ogólnokształcących uczyli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Huszlewie. Szkoła Przysposobienia Rolniczego funkcjonowała do czasu zorganizowania Szkoły Rolniczej w Łosicach.
 
W owym czasie Szkoła Podstawowa w Huszlewie stanowiła ośrodek kulturalny dla mieszkańców wsi. Tutaj organizowano kursy kroju i szycia, gotowania. Zapraszano prelegentów z różnych dziedzin nauki. Szkoła posiadała aparat filmowy, a także przeszkoloną kadrę do jego obsługiwania. Umożliwiło to zarówno uczniom jak też okolicznym mieszkańcom oglądanie filmów fabularnych i oświatowych.
 
Od 1957 roku po opuszczeniu drewnianego budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową w Huszlewie zorganizowano tu przedszkole dla dzieci od 3 do 6 lat. Było to przedszkole jedno oddziałowe z liczbą dzieci do 35. Pierwszym dyrektorem była Zofia Godziszewska-Rodowicz. Po jej odejściu od 1978 roku funkcję dyrektora sprawowała Wiesława Kucharuk. Także w tym roku w przedszkolu zorganizowano klasę zerową, administrowaną przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszlewie Alicję Stancel. Dzieci sześcioletnie korzystały tu z lokalu przedszkolnego i wyżywienia. Nauczycielką w klasie „0” była Krystyna Niedźwiedziuk. W tym czasie zagospodarowano plac wokół budynku, ustawiono jak na owe czasy nowoczesny sprzęt do zabaw. W następnych latach w budynku przedszkola wykonano gruntowny remont. Dobudowano drugą salę zabaw, doprowadzono wodę i centralne ogrzewanie, wymieniono dach. Duże zasługi w modernizację przedszkola wnieśli pracujący tam dyrektorzy i Wójt Stanisław Stefaniuk. Funkcje dyrektorów piastowały: Elżbieta Kasjaniuk, Elżbieta Ołdachowska, Mariola Kościan. Nauczycielkami przedszkola były: Bronisława Bagniuk, Sylwia Osipiuk, Dorota Chalimoniuk, Marianna Frankowska, Bożena Semeniuk, Marzanna Iwaniuk, Bożena Jońska.
 
Od 2008r. Przedszkole Samorządowe wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie, a funkcję kierowniczą w przedszkolu w latach 2008-2012 piastowała Mariola Kościan. Obecnie są tam dobre warunki lokalowe. Społeczeństwo coraz bardziej zaczęło doceniać rolę wychowania przedszkolnego. W związku ze stale rosnącą liczbą chętnych dzieci zaistniała konieczność utworzenia w 2008 roku drugiego oddziału dla maluchów. W roku szkolnym 2008/2009 do przedszkola uczęszczało 47 dzieci. Wychowawcami grup przedszkolnych są: Mariola Kościan, Marzanna Iwaniuk, Natalia Semeniuk. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach języka angielskiego oraz w zajęciach z religii. Misja przedszkola brzmi: „Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku”. W placówce organizowane są spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Mamy, Dnia Babci i Dziadka. Dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak też rodziców cieszą się zabawy karnawałowe. Przedszkolaki pod opieką swoich wychowawczyń wyjeżdżają na wycieczki do kina lub na basen.
 
W latach 1963-1968 ówczesne władze zarządziły przeprowadzenie reformy ustroju szkolnego. Realizację tej reformy rozłożono w czasie. Wówczas w Szkole podstawowej w Huszlewie utworzono 8-letnią Szkołę Podstawową. W roku szkolnym 1965/1966 Szkołę Podstawową w Huszlewie opuścili ostatni absolwenci klasy VII, jako klasy końcowej. W roku następnym tj. 1966/67 naukę w szkole rozpoczęli po raz pierwsi uczniowie klas VIII. Obowiązek szkolny został przedłużony o jeden rok. Do szkoły uczęszczało wówczas 82 uczniów. Reforma szkolnictwa była powiązana obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego.
 
W początkach lat siedemdziesiątych rozpoczął się proces rekonstrukcji sieci szkolnej, który dużego rozmachu przybrał po wydaniu przez ministra oświaty zarządzenia z 1973 roku, w sprawie organizacji zbiorczych szkół gminnych. Szkoła Podstawowa w Huszlewie awansowała do rangi zbiorczej szkoły gminnej, zrzeszającej uczniów nie tylko z Huszlewa, ale także z obwodów tych szkół, gdzie obniżono stopień organizacji, a więc: Makarówki, Krasnej, Dziadkowskich, Mostowa, Żurawlówki i Zień. W tym czasie zlikwidowano Szkołę Podstawową w Kownatach, a dzieci z obwodu tej szkoły zaczęły uczęszczać do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Huszlewie. Uczęszczało wówczas około 350 uczniów. Budynek szkolny nie był przygotowany do takiej liczby dzieci. Nauka odbywała się na trzy zmiany, co było bardzo uciążliwe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dla dojeżdżających uczniów zorganizowano świetlicę szkolną z dożywianiem. Zatrudniono kucharki i personel pomocniczy. Stanowiska dyrektorów szkół pełnili: Alicja Stancel, Jan Chemycz oraz Janina Pawłowska.
 
W 1984 roku w Huszlewie powstał Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Do zarządzania tą jednostką powołano Inspektorów. Funkcję tę pełniła Krystyna Biernacka. W biurze Inspektora pracowały też: Bożena Rój, Teresa Jarosz, Helena Jaszczuk, Katarzyna Kazimieruk i Janina Michalska. Panią Biernacką w okresie wykorzystywania urlopu macierzyńskiego zastępował Henryk Jałtuszewski. W czasie funkcjonowania Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego dyrektorem Szkoły Podstawowej w Huszlewie była Janina Pawłowska. Po likwidacji GZEAS funkcję tę aż do roku 1997 piastowała Krystyna Biernacka. Dzięki jej staraniom w maju 1994 roku oddano do użytku łazienki i szatnie w nowo dobudowanej części.
 
Szkoła stanowi ośrodek naukowy i kulturalny dla całej gminy. Tutaj organizuje się imprezy kulturalne związane z życiem środowiska i rocznicami państwowymi, zawody sportowe itp. Szczególne osiągnięcia uczniowie odnosili w sporcie: w tenisie stołowym, biegach przełajowych, lekkiej atletyce i piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. Za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół województwa bialskopodlaskiego w 1994 roku opiekun SKS Eugeniusz Kazimieruk i uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Sportowych w Szczecinie.
 
Kolejną ważną datą w historii szkoły był dzień 01.01.1996 roku. Zarządzanie oświatą przejął Samorząd Gminy Huszlew. W latach 1997-2008 funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszlewie piastował Eugeniusz Kazimieruk. Dzięki bardzo dobrej współpracy dyrektora, nauczycieli i rodziców z wójtem i samorządem gminy, dokonano bardzo pozytywnych zmian, które istotnie poprawiły warunki nauki i pracy, a także uatrakcyjniły ofertę edukacyjną szkoły. W tym czasie wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Zamontowano nową, ekologiczną kotłownię olejową. W salach lekcyjnych zdemontowano stare podłogi i ułożono parkiet. Wymieniono także okna i instalację elektryczną. W 1998 roku pozyskano 10 komputerów, urządzono salę informatyczną oraz przeszkolono kadrę pedagogiczną do prowadzenia zajęć informatycznych. Uczniowie uzyskali dostęp do Internetu. Systematycznie doposażono szkołę w sprzęt sportowy i niezbędne pomoce naukowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska Eugeniusz Kazimieruk nawiązał współpracę z towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Siedlcach i pod patronatem tej instytucji w latach 1998-2003 zorganizował w Huszlewie liceum ogólnokształcące i technikum rolnicze dla dorosłych. Nauka odbywała się w systemie zaocznym. Umożliwiło to mieszkańcom Gminy Huszlew i gmin sąsiadujących zdobycie średniego wykształcenia, czy uzyskania zawodu technik-rolnik. W 1998 roku zapadła decyzja o budowie przy Szkole Podstawowej w Huszlewie pełno wymiarowej hali sportowej wraz z salami lekcyjnymi. Czas rozpoczęcia budowy zbiegł się z decyzją o kolejnej reformie oświaty.
 
Od 1 września 1999 roku do 31 sierpnia 2019 roku ośmioklasowa szkoła podstawowa stała się szkołą sześcioklasową. W Huszlewie utworzono także trzyletnie gimnazjum. Sale w nowo dobudowanej części szkoły przeznaczono na potrzeby gimnazjum. Do tej szkoły uczęszczała młodzież z całej Gminy Huszlew. Dyrektorem został Józef Dziedzina. Rotacyjnie funkcję tę sprawowały również: Alicja Stefanowicz, Halina Warda, Agnieszka Borysiuk i Janina Gez. 6 czerwca 2003 roku szkoła przyjęła imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kadra pedagogiczna Gimnazjum w Huszlewie w latach 1999 -2010: Józef Dziedzina, Barbara Jasińska, Alicja Stefanowicz, Halina Warda, Katarzyna Maksymiuk, Ewa Szostkiewicz, Janina Gez, Tomasz Izdebski, Joanna Szaniawska, Marek Szaniawski, Monika Świderska, Agnieszka Borysiuk, Bernard Wrzaszcz-Tkaczyk, Mirosław Odoszewski, Elwira Szewczyk, Wanda Struk, Ewa Domańska, ks. Jarosław Gałązka, Ewelina Ilczuk, Renata Tomczuk.
 
11 lutego 2002 roku nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Byli to biskupi, przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, sponsorzy oraz rodzice i okoliczni mieszkańcy. Były liczne przemówienia i szczere gratulacje. Skierowano je głównie do osób, które szczególnie zaangażowały się w budowę sali gimnastycznej, a więc do Wójta Gminy pana Stanisława Stefaniuka i ówczesnego Dyrektora Szkoły Podstawowej Eugeniusza Kazimieruka. To wydarzenie uświetniła także piękna i oryginalna część artystyczna w wykonaniu uczniów podstawówki i gimnazjum. Z nowocześnie wyposażonej sali gimnastycznej korzystają zarówno uczniowie gimnazjum, jak i podstawówki, a także okoliczni mieszkańcy, gdyż sala czynna jest także w godzinach popołudniowych.
 
W 2005 roku dzięki staraniom Dyrektora pozyskano jeszcze 12 komputerów. Bardzo ważną datą w historii Szkoły Podstawowej w Huszlewie był dzień 17 października 2005 roku. Wtedy to, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Dyrektor Eugeniusz Kazimieruk wystąpił z propozycją nadania szkole imienia. Członkowie rady podjęli uchwałę, aby poczynić kroki zmierzające do nadania imienia Szkole Podstawowej w Huszlewie. Rada Gminy w Huszlewie uchwałą nr XXXV/161/06 z dnia 20 marca 2006 roku nadała Szkole Podstawowej imię Jana Pawła II. 21 maja 2006 roku Szkoła Podstawowa w Huszlewie otrzymała imię Jana Pawła II. Szkołę zaszczyciło swoją obecnością bardzo wielu znakomitych gości, rodziców i mieszkańców wsi. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym odprawioną przez księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Następnie wszyscy udali się na plac szkolny. Odsłonięcia i poświęcenia tablic pamiątkowych oraz sztandaru szkoły z wizerunkiem patrona Jana Pawła II dokonali między innymi: biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, ks. Wojciech Burkat proboszcz parafii Huszlew, władze oświatowe, gminne i powiatowe. Na pamiątkę tego wydarzenia na placu szkolnym posadzono również Dąb Pomnik ku czci i upamiętnieniu Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II. Następnie odbyła się bardzo ciekawa, nagradzana licznymi brawami część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło również obficie nakrytego stołu, do którego zaproszono wszystkich obecnych. Dyrektor szkoły pozyskał wielu sponsorów, którzy wspomogli finansowo tę niecodzienną uroczystość. Ogromny wkład w uroczystości oprócz bardzo zaangażowanej rady pedagogicznej, uczniów, wnieśli również rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców w Huszlewie Mariolą Mironiuk. Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Huszlewie w latach 1974 –2010: Henryka Talacha, Janusz Talacha, Kazimierz Waszczuk, Teresa Wróbel, Krystyna Łopaciuk, Jan Chemycz, Janina Pawłowska, Wanda Śmieciuch, Krystyna Niedźwiedziuk, Mieczysław Sawczuk, Teresa Semeniuk, Elżbieta Kasjaniuk, Jadwiga Misiejuk, Józef Sokołowski, Stanisława Sokołowska, Alicja Stancel, Zygmunt Iwaniuk, Krystyna Biernacka, Aleksander Nikoniuk, Wanda Zubilewicz, Krystyna Wróblewska, Krzysztof Matusz, Małgorzata Szymańska, Barbara Laszuk, Grażyna Śmieciuch, Wanda Struk, Eugeniusz Kazimieruk, Teresa Chwesiuk, Sylwia Osipiuk, Maria Wasiluk, Grażyna Śmieciuch, Wiesława Kucharuk, Barbara Kucharuk, Anna Wróbel, Danuta Wróbel, Małgorzata Bobryk, ks. Czesław Maziejuk, ks. Mirosław Krupski, ks. Jarosław Gałązka, ks. Andrzej Polak, ks. Zbigniew Nikoniuk, ks. Paweł Rozbicki, Janina Gez, Tomasz Izdebski, Stanisław Warda, Anna Biernacka, Irena Pawłowska, Alicja Łubik, Renata Tomczuk, Henryk Jałtuszewski, Teresa Jałtuszewska, Wiesława Głuchowska, Katarzyna Miszczuk, Beata Semeniuk, Michał Kazmieruk, Ewelina Ilczuk. Szkoła w Huszlewie dla wielu wyżej wymienionych nauczycieli była miejscem, gdzie rozpoczynali swoją długą nauczycielską karierę. Niektórzy z nich związali się na stałe z tą miejscowością, osiedlili się w niej, założyli rodziny, a niektórzy przenieśli się do innych szkół, by tam nauczać młode pokolenie. Jedno jest pewne, że każdy z nich zostawił w tej miejscowości i w tej szkole cząstkę siebie, w zamian za co otrzymał serce i pamięć.
 
Znaczącą datą w historii huszlewskiej oświaty było powołanie przez Radę Gminy w Huszlewie uchwałą z dnia 28 kwietnia 2008 roku Zespołu Szkolno-Wychowawczego. W skład zespołu weszło: Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Wicedyrektor Renatą Tomczuk, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Wicedyrektor Teresą Chwesiuk, Przedszkole Samorządowe z oddziałem „0” z Wicedyrektor Mariolą Kościan. Funkcję Dyrektora Zespołu w latach 2008-2012 pełnił wyłoniony w drodze konkursu Eugeniusz Kazimieruk. Od roku szkolnego 2012/2013 Dyrektorem Zespołu jest Renata Tomczuk, zaś Wicedyrektorem - Teresa Chwesiuk.
 
Poszczególne obiekty oświatowe w ramach zespołu funkcjonują dobrze. Wzorcowo układa się współpraca kierownictwa zespołu z Wójtem Stanisławem Stefaniukiem i Radą Rodziców. Dzięki wspólnym działaniom udaje się na bieżąco utrzymywać budynki oświatowe w nienagannym stanie, doposażyć szkoły w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dobre warunki lokalowe stwarzają niewątpliwie podstawy do rozwoju intelektualnego i fizycznego uczniów. Siła i prestiż zespołu tkwi także w wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, bogatej ofercie edukacyjnej oraz wspaniałej atmosferze i współpracy na poziomie nauczyciel – uczeń. Na terenie zespołu są: sala komputerowa, pracownia mobilna, Pracownia Orange, świetlica szkolna i stołówka. Dzieci mają możliwość nauki dwóch języków obcych: angielskiego i rosyjskiego. Już od najmłodszych lat proponujemy naszym uczniom urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności oraz uczyć się odpowiedzialności, gospodarności w licznych kółkach zainteresowań, organizacjach uczniowskich. Szkoła dba również o uczniów mających problemy z nauką. Tym uczniom organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Do zespołu zapraszani są często pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Łosic, którzy wspierają nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 
Przedszkole Samorządowe mieści w centrum Huszlewa. Budynek usytuowany jest w dość dużym, zadbanym ogrodzie. Dzieli się na dwie części w jednej znajdują się sale zajęć dydaktycznych, w drugiej zaś części mieści się zaplecze kuchenne, łazienki, szatnia, hol z miejscem dla rodziców. Kadra pedagogiczna przedszkola stara się jak najlepiej przygotować je do podjęcia w przyszłości nauki w szkole. W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele stosują: elementy pedagogiki zabawy, elementy muzykoterapii oraz elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, a przede wszystkim pomagają dziecku znaleźć jego własną drogę na miarę możliwości i zdolności. Dodatkowo przedszkolaki mogą uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego i religii. Aby zmniejszyć stres dzieci, które pierwszy raz przychodzą do przedszkola, placówka ta realizuje własny program adaptacyjny. Uczestniczą w nim zarówno dzieci, jak i rodzice. Na podnoszenie jakości pracy w przedszkolu wpływa niewątpliwie dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki. Na uwagę zasługuje też wystrój sal: estetyczne gazetki tematyczne, staranne i ciekawe prace przedszkolaków, dużo zieleni, sprzęt dostosowany do potrzeb małych dzieci. Przedszkole zapewnia smaczne posiłki przygotowywane zgodnie z tradycją polskich domów. Placówka dostarcza dzieciom wiele atrakcji: wycieczki po okolicy, do kina, zaprasza teatrzyki kukiełkowe, organizuje spotkania z okazji świąt rodzinnych. Wszystko to sprawia, że panująca tam aura sprzyja rozwojowi przedszkolaków. Nic więc dziwnego, że liczba dzieci chętnych do przedszkola ciągle wzrasta.
 
Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie jest otwarty i przyjazny na środowisko. Na stałe współpracuje z miejscowym Ośrodkiem Zdrowia, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym, Bankiem Spółdzielczym w Łosicach, Bankiem PKO BP w Łosicach, Nadleśnictwem Sarnaki, Kołem Łowieckim Warszawa-Wola, Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”. W życie Zespołu Szkolno-Wychowawczego aktywnie włączają się rodzice poprzez Rady Rodziców poszczególnych szkół. Środowisko angażuje się w prace na rzecz szkoły, włącza się w organizowanie uroczystości, które przybierają charakter masowych imprez środowiskowych. Szkoła jest nośnikiem kultury, miejscem, które tętni życiem. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna i wysokie osiągnięcia sportowe nad, którymi pracują z uczniami nauczyciele wychowania fizycznego stwarzają możliwości, by organizować tutaj zawody sportowe. W rywalizacji sportowej chętnie uczestniczy większość uczniów. Najpopularniejsze dyscypliny w których organizowane są zawody sportowe to: piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy i biegi. Dzieci i młodzież zespołu wesoło bawią się na choinkach szkolnych. Tradycją stało się przygotowywanie uroczystych apeli z okazji rocznic państwowych, Dnia Patrona szkoły. Od wielu lat w Święto Niepodległości na miejscowym cmentarzu grzebalnym uczniowie organizują Procesję Światła, a w Wielkim Tygodniu Gminną Drogę Krzyżową ulicami Huszlewa. Organizowane są wyjazdy do kina, teatru, na basen czy lodowisko.
 
Rada Gminy w Huszlewie uchwałą z dnia 28 kwietnia 2008 roku powołała w Huszlewie Zespół Szkolno-Wychowawczy. W jego skład wchodzą: Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Przedszkole Samorządowe z oddziałem „0”. Funkcję Dyrektora Zespołu w latach 2008-2012 pełnił wyłoniony w drodze konkursu Eugeniusz Kazimieruk. Od roku szkolnego 2012/2013 Dyrektorem Zespołu jest Renata Tomczuk, zaś Wicedyrektorem - Teresa Chwesiuk
 
« poprzedni artykuł